Intermediate Workshop and Rope Jam. Learning new skills and having fun afterwards!

Home Our Events - InFLUX Educational Events Intermediate Workshop and Rope Jam. Learning new skills and having fun afterwards!

Intermediate Workshop and Rope Jam. Learning new skills and having fun afterwards!

!Find the English version below!

Ce este acest eveniment?

La acest workshop vom învăța un harness pentru partea de sus a corpului și un futomomo. Daca timpul ne va permite, vom atașa și o linie de suspendare. După workshop, dăm drumul la socializare și distracție, unde oricine poate repeta și încerca orice dorește. Poți veni doar la workshop sau doar la rope jam sau poți participa la ambele!

Nu uita să participi la un atelier de consimțământ dacă vii la noi pentru prima dată. Atelierul de consimțământ este obligatoriu pentru participarea la multe dintre evenimentele noastre la InFLUX. Urmărește site-ul Influx pentru a afla când vom organiza următorul workshop de consimțământ.

Ce se întâmplă la eveniment?

Vom putea învăța legături noi și le vom putea repeta în siguranță, aflând la ce să ne uităm pentru a nu răni. La partea de rope jam, veți putea practica tot ce doriți, cu sfori sau fără. Depinde doar de voi!

Program cu pauze

18.00-18.30 – Ne adunăm la spațiu, scoatem sforile și ne pregătim de workshop!

18.30-20.00 – Învățăm și repetăm legături

20.00-20.30 – Deschidem iar ușile pentru cei care vor să participe la rope jam

20.30-23.00 – Rope jam

Te rugăm să nu întârzii, pentru a nu-i deranja pe ceilalți participanți. Închidem ușa la ora anunțată și nu facem excepții.

Cum ne poți contacta?

Adresa noastră este Bulevardul Theodor Pallady 287.

Poți găsi informații despre cum să ajungi la noi aici: https://imgur.com/a/lIGMv8y

În zonă sunt multe locuri de parcare, mai ales seara sau după ora 18.00. Stația de metrou „1 Decembrie 1918” este cea mai apropiată de noi și se află la doar 8 minute de mers pe jos.

Liftul nostru funcționează uneori și alteori nu. Din păcate, deși sperăm că acest lucru se va rezolva în curând, nu depinde de noi. Dacă liftul nu funcționează când ajungi, te rugăm să urci scările până la etajul 5, unde vei vedea semnul către InFlux. Scara clădirii nu are multă lumină și ne cerem scuze pentru asta. Sperăm că problema se rezolvă în curând, dar până atunci, te rugăm să folosești lanterna telefonului pentru a ajunge sus.

Numărul nostru de telefon este +40723258105 și ne poți scrie pe Whatsapp până la ora oficială de închidere a ușilor.

Cine poate veni?

Te încurajăm să vii la acest workshop cu cineva cu care să poți face legătura, pentru a învăța cât mai mult. Dar e posibil să vii și doar să privești prima parte a workshopului și apoi să legi futomomo pe tine. 

Ca sa poți participa, e util să știi cum se face un single column tie și un double column tie.

Dă click pe „Going” pe site-ul nostru, dacă ai participat deja la un atelier de consimțământ. Vei primi o confirmare prin e-mail și te vom ține la curent cu informații despre eveniment. Vei primi, de asemenea, un e-mail mai aproape de eveniment, pentru a-ți aminti de el, ca să nu-l ratezi.

Ne rezervăm dreptul de a selecta participanții la eveniment.

Ce aduci? Ce porţi?

E util să porți ceva în care te poți mișca ușor și apoi te poți schimba pentru rope jam în orice altă ținută dorești.

Cine organizează evenimentul?

Acest worskhop va fi predat de Băje. Băje e super pasionat de sfori din 2013, participând la multiple ateliere ținute în România sau în străinătate, de unii dintre cei mai cunoscuți riggeri, printre care cel mai recent, predat de Hajime Kinoko, la Milano.

Credite foto: Photo – Mia / Model – less_is_more

REGULILE INFLUX

CONSIMTAMANTUL ȘI LIMITELE. Nu îi atinge pe ceilalți fără consimțământ explicit. Același lucru este valabil și pentru hainele oamenilor, accesoriile, jucăriile și sforile lor. De asemenea, nu grăbi și nu forța pe nimeni. Permite-i fiecărei persoane să-și ia timpul de care are nevoie și să se miște în ritmul său.

LASĂ EGO-UL LA UȘĂ. Nu presupune nimic despre nimeni – întreabă! Acesta este un spațiu mai sigur pentru toată lumea, indiferent de identitatea sau expresia de gen, orientarea sexuală, forma corpului, locul de unde provin, capacitatea sau dorința lor de a schimba rolurile sau nu. Comportamentul sau limbajul discriminatoriu va duce la excluderea din cadrul evenimentului.

CONFIDENȚIALITATE. Nu dezvălui pe cine ai întâlnit la eveniment. Nu vorbi despre ceea ce ați auzit sau văzut la eveniment.

FĂRĂ SFATURI NECERUTE. Îți poți împărtăși experiența oricand, dar niciodată nu presupune că experiența ta este universal valabilă.

RAPORTEAZĂ. Dacă observi că ceva nu este în regulă, ar putea fi periculos sau încalcă consimțământul cuiva, te rugăm să contactezi un monitor al evenimentului. Monitorii sunt anunțați înainte de fiecare eveniment și poartă o brățară verde fluorescent pe braț. Te rog nu interveni pe cont propriu!

TRATEAZĂ ACEST SPAȚIU DE PARCĂ E  CASA TA. Respectă spațiul așa cum este. Ai grijă să nu pătezi, rupi sau distrugi lucrurile. Tratează acest loc ca și cum ar fi casa ta și se va simți ca o casă pentru tine. Vrem să-l păstrăm frumos și confortabil cât mai mult timp posibil și avem nevoie de ajutorul tău.

DACĂ NE SPUI CĂ VII, VINO.  Asigură-te că îți iei un angajament înainte de a rezerva un loc. Dacă se întâmplă de mai mult de două ori să rezervi un loc, dar nu te prezinți, pur și simplu nu te vom mai pune pe listele noastre.

TOTUL RĂMÂNE ÎNĂUNTRU. Păstrează hainele sexy, legăturile și activitățile sexy în interiorul spațiului.

FII CONȘTIENT DE CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN JURUL TĂU. Fii atent la zgomot. Dacă cineva are un moment intim lângă tine, vorbește mai încet sau îndepărtează-te ușor la o distanță care să permită persoanelor să interacționeze fără a le strica vibe-ul.

REGULI FOTO. La majoritatea evenimentelor nu sunt permise fotografii, cu excepția colțului foto special. În rest, ține telefonul în buzunar. La ateliere și evenimente cu sfori, poți fotografia ce ai legat tu și partenerx cu care ai venit, dar doar cu consimțământul lor explicit. Dar fără oameni în fundal! Chiar și dacă poza are blur pe fundal!

LIMITEAZĂ CONSUMUL DE ALCOOL. Credem că nimeni nu-și poate da consimțământul fără a avea control deplin. Te încurajăm să limitezi consumul de alcool sau orice alte substanțe care afectează judecata.

ZONA DE FUMAT. Te rugăm să încerci sa limitezi numărul de țigări și să fumezi numai în fața spațiului. Asigură-te că ușa este închisă, ca fumul să nu intre în spațiu. Aceeași regulă e valabilă și pentru țigările electronice.

__________________________________________________________________________

What is this event?

In this workshop we will learn an upper body harness and a futomomo. If time permits, we will also attach a suspension line. After the workshop, we let go, socializing and having fun. Anyone can rehearse and try anything they want. You can come only to the workshop or only to the rope jam or you can participate in both!

Don’t forget to attend a consent workshop if you are coming to us for the first time. It is mandatory for attending many of our events at InFLUX. Keep and eye out on the Influx website to find out when we will organize the next consent workshop.

What happens at the event?

We will be able to learn new ties and repeat them safely, knowing what to look out for so as not to hurt our partners. During the rope jam, you’ll be able to practice all you want, with or without ropes included. It’s all up to you!

Schedule with breaks

18.00-18.30 – We gather at the space, take out the ropes and prepare for the workshop!

18.30-20.00 – We learn and repeat the ties

20.00-20.30 – We open the doors again for those who want to participate in the rope jam

20.30-23.00 – Rope jam

Please do not be late, so as not to disturb other participants. We close the door at the announced time and we make no exceptions.

How can you reach us?

Our address is Boulevard Theodor Pallady 287.

You can find information on how to reach us here: https://imgur.com/a/lIGMv8y

There are many parking spaces in the area, especially in the evening or after 6 pm. The metro station at “1 Decembrie 1918” is the closest to us and it’s only 8 minutes away, on foot.

Our elevator is sometimes working and sometimes not. Unfortunately, while we hope this gets fixed soon, it is not up to us. If the elevator does not work when you arrive, please take the stairs to the 5th floor where you will see the sign to InFlux. The building staircase doesn’t have a lot of light and we apologize for that. We hope the issue gets fixed soon, but until then, please use your phone flashlight to go upstairs.

Our phone number is +40723258105 and you can write to us on Whatsapp before the door closing time.

Who can come?

We encourage you to come to this workshop with someone you can tie with in order to learn as much as possible. But it is possible to come and just watch the first part of the workshop and then tie the futomomo on yourself.

To be able to participate, it is useful to know how to tie a single column tie and a double column tie.

Press “Going” on our website, if you have already attended a consent workshop. You will receive an email confirmation and we will keep you updated with information about the event. You will also receive an email reminder close to the event, so you don’t miss it.

We reserve the right to select event participants.

What are you bringing? What are you wearing?

It’s helpful to wear something you can move in easily and then change for the rope jam into any other outfit you want.

Who organizes this event?

This workshop will be taught by Băje. Băje has been super passionate about strings since 2013, participating in multiple workshops held in Romania or abroad, by some of the most famous riggers, including the most recent one, taught by Hajime Kinoko, in Milan.

Photo credits: Photo – Mia / Model – less_is_more

RULES FOR INFLUX

CONSENT AND BOUNDARIES. Don’t touch people without explicit consent. The same goes for people’s clothes, accessories, toys, and ropes. Also, do not rush or force anyone. Allow each individual to take their time and move at their own pace.

LEAVE YOUR EGO AT THE DOOR. Do not assume anything about anyone – ask first! This is a safer space for everyone, no matter the gender identity or expression, sexual orientation, body shape, where they come from, or their ability or wish to switch roles or not. Discriminatory behavior or language will result in exclusion from the event.

PRIVACY. Do not reveal who you met at the event. Do not talk about what you heard or saw at the event.

NO UNSOLICITED ADVICE. You can share your experience in something, but never assume your experience is universally valid. 

REPORT. If you notice that something is wrong, could be dangerous, or violates someone’s consent, please contact a monitor for the event. Monitors are announced at the beginning of each event and wear green armbands. Please do not intervene yourself!

ACT AS IF THIS IS YOUR HOME AND RESPECT THE SPACE. Have respect for the space as it is. Be careful not to stain, break or destroy things. Treat this place as if it was your home and it will feel like a home to you. We want to keep it nice and cozy for as long as possible and we need your help.

IF YOU TELL US YOU WILL SHOW UP, SHOW UP. Make sure you make a commitment before reserving a spot. If it happens more than twice that you reserve a spot, but don’t show up, we will simply not put you on our lists anymore. 

EVERYTHING STAYS INSIDE. Keep the play inside the space. Same goes for ropes and revealing outfits. 

BE AWARE OF SURROUNDINGS. Be mindful of the noise. If someone is having a moment near you, keep your voice down or gently step away at a distance that will allow the moment to happen without breaking the mood.

PHOTO RULES. At most events, no photos are allowed, except for the photo corner. Keep your phone in your pocket. At workshops and rope jams, you will be allowed to take pictures of your own work and your partner/s if they have consented explicitly. But no people in the background! Not even if they are blurred! 

LIMIT ALCOHOL INTAKE. We believe that no one can fully give consent without being in control of their unaltered senses. We strongly encourage you to limit the use of alcohol or any other judgment-impairing substances.

NO SMOKING AREA. Please keep smoking to a minimum and only in front of the venue. Make sure the door is closed so that the smoke doesn’t get inside the space. The same goes for electronic cigarettes.

 

The event is finished.

Date

13 May 2023
PAST EVENT

Time

6:00 pm - 11:00 pm

Location

InFLUX
IOR 2, Theodor Pallady 287, Bucharest

Organizer

Băje
Băje
Email
baje.fetlife@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *