Life Drawing Workshop / Atelierul de crochiuri la InFlux

Home Our Events - InFLUX Educational Events Life Drawing Workshop / Atelierul de crochiuri la InFlux
InFLUX Atelierul de crochiuri 3 iulie.png

Life Drawing Workshop / Atelierul de crochiuri la InFlux

Ce este acest eveniment?

Atelierul de crochiuri este un spațiu sigur în care desenăm și experimentăm împreună cu expresia artistică.

Atelierul de crochiuri – sau, pe englezește, life drawing – este o sesiune în care desenăm figura unei persoane reale, care pozează în fața noastră. Modelul nostru va rămâne nemișcat o vreme, iar noi desenăm ceea ce vedem.

Atelierul de crochiuri organizat de InFLUX este deschis pentru oricine vrea să experimenteze și să învețe, indiferent de nivelul la care e. Creăm împreună un spațiu sigur, primitor și queer-friendly.

Cum se desfășoară acest eveniment?

La această ediție a atelierului de crochiuri ne vom concentra pe portret – pe crochiuri ale feței. Dacă acest subiect nu vă este încă unul confortabil. puteți alege să vă concentrați pe alte tipuri de crochiu.
Modelul de la această sesiune de crochiuri va purta haine.
Modelul va poza, în intervaluri de timp între un minut și 15 minute.

Vă recomandăm să veniți cu orice instrumente de ilustrație vreți.
Pot fi instrumente pe care le stăpâniți sau unele cu care nu ați mai lucrat și vreți să explorați.
Pentru începători, cele mai prietenoase instrumente sunt un creion HB și foaie A4, fără linii sau puncte.
Alte instrumente interesante de explorat sunt creioanele colorate, un stilou sau brush pen cu cerneală, acuarele sau acrilice.
Vom pune la dispoziție și materiale gratuite, oferite de InFlux, pentru cei care au nevoie de ele sau care vor să experimenteze cu ceva nou.

Program:

19:00 – 19:15 – Ne strângem în spațiul InFLUX. La ora 19:15 se închid ușile.
19:15 – 19:30 – Povestim despre cum o să se desfășoare evenimentul.
19:30: – 20:00 – Ne prezentăm, facem cunoștință cu modelul.
20:00 – 20:30 – Modelul pozează în intervaluri scurte.
20:30 – 20:45 – Pauză
20:45 – 21:00 – Modelul pozează în intervaluri lungi.
21:00 – 22:00 – Povestim cum s-a simțit, discutăm despre desene, dacă ne dorim asta. Atât modelul cât și participanții se pot organiza la experimentări în afara programului.

Care sunt regulile evenimentului?

Evenimentul se subscrie regulilor de funcționare ale spațiului InFLUX. Nerespectarea regulilor are ca rezultat excluderea persoanei respective de la atelierul în desfășurare.

Persoanele care participă, de la organizatori, la model și participanții se subscriu, dacă aleg să participe, valorilor InFLUX.

Regulilor InFLUX se adaugă un set de reguli specifice atelierului de crochiuri:

Pentru siguranța modelului

Nu vom face comentarii explicite despre corpul modelului. Adică evităm să spunem “ce frumos îți stă în haina aia”, “ce bine arată spatele tău în lumina asta”, etc.

Nu vom atinge modelul sau obiectele modelului fără consimțământ.

Nu ne supărăm și nu criticăm modelul dacă se mișcă, strănută, se scarpină. Suntem oameni cu nevoi umane.

Respectăm decizia modelului de a sta mai mult sau mai puțin într-o anumită poziție, în funcție de confortul lor.

Pentru siguranța participanților

Nu urmărim cum desenează altcineva peste umăr / dintr-o parte, fără consimțământul lor.

Nu atingem obiectele unui participant fără consimțământul lor.

Nu oferim feedback (pozitiv, negativ sau constructiv) fără să ni se ceară sau fără să fi discutat deja cu persoana respectivă și să avem consimțământul lor că e ok să ne dăm cu părerea.

Nu criticăm modul în care cineva alege să se exprime sau alege să experimenteze.

Atelierul de crochiuri e un spațiu în care vom fi un pic vulnerabili. Atunci când participăm la eveniment, alegem să susținem propria noastră curiozitate și pe cea a celorlalți participanți.

Cine organizează evenimentul?

Evenimentul este organizat de Still-Hypatia, în partenerat cu InFLUX, cu susținerea lui KittyRea.

Still-Hypatia ilustrează din plăcere. Nu are studii în acest sens, ci doar entuziasmul de a crea un spațiu sigur și primitor pentru o comunitate artistică. Ea practică anarhia relațională și kink-ul consimțit.

Care este locația evenimentului?

Adresa este Bulevardul Theodor Pallady 287.

Aici sunt informații detaliate despre cum să ajungeți la spațiul InFLUX.

Acest eveniment este unul gratuit.

 


 

What is this event all about?

The life drawing workshop (atelier de crochiuri) is a safe space where we draw and experiment with artistic expression together.

The life drawing workshop is a session in which we draw the figure of a real person posing in front of us. Our model will stand still for a while and we draw what we see.

The life drawing workshop organized by InFLUX is open to anyone who wants to experiment and learn, no matter what level they are at. We are creating a safe, welcoming and queer-friendly space together.

How does this event work?

In this edition of the life drawing workshop we will focus on portraits – life drawings of the face. If this subject is not yet comfortable for you, focus on drawing what is within your area of comfort.
The model for this life drawing session will be wearing clothes.
The model will pose, in time slots between one minute and 15 minutes.

You are encouraged to bring any illustration tools you want.
They can be tools you have mastered or ones you have never worked with before and want to explore.
For beginners, the friendliest tools are an HB pencil and A4 sheet, no lines or dots.
Other interesting tools to explore are coloured pencils, a pen or brush pen with ink, watercolours or acrylics.
We’ll also provide free materials from InFLUX for those who need them or want to experiment with something new.

Schedule:

19:00 – 19:15 – We gather in the InFLUX space. At 19:15 the doors close.
19:15 – 19:30 – We talk about how the event is going to go.
19:30 – 20:00 – We introduce ourselves, introduce the model.
20:00 – 20:30 – Model poses in short intervals.
20:30 – 20:45 – Break
20:45 – 21:00 – Model poses in long intervals.
21:00 – 22:00 – We talk about how it felt, discuss drawings, if we want to. Both the model and the participants can arrange to experiment outside the schedule.

What are the rules of the event?

The event subscribes to the rules of InFLUX. Failure to comply with the rules will result in a person being excluded from the ongoing workshop.

Individuals participating, from the organizers to the model and participants subscribe, if they choose to participate, to the InFLUX values.

The InFLUX rules are supplemented by a set of rules specific to the life drawing workshop:

For the safety of the model

We will not make explicit comments about the body of the model. That is, we avoid saying “oh, how nice you look in that coat”, “oh, how nice your back looks in this light”.

We will not touch the model or the model’s objects without consent.

We don’t get upset or criticize the model if she moves, sneezes, scratches herself. We are humans with human needs.

We respect the model’s decision to sit in a certain position for longer or shorter amounts of time, depending on their comfort.

For the safety of the participants

We don’t watch someone else draw over their shoulder / from the side without their consent.

We do not touch a participant’s objects without their consent.

We don’t give feedback (positive, negative or constructive) without being asked to or without having already discussed it with the person and having their consent that it’s ok to offer our opinion.

We do not criticize the way someone chooses to express themselves or chooses to experiment.

The life drawing workshop is a space where we’re going to be a bit vulnerable. When we participate in the event, we choose to support our own curiosity and that of the other participants.

Who organizes the event?

The event is organized by Still-Hypatia, in partnership with Influx, with support from KittyRea.

Still-Hypatia illustrates joyously. She has no formal education in this field, only the enthusiasm to create a safe and welcoming space for an artistic community. She practices relational anarchy and consensual kink.

What is the location of the event?

The address is 287 Theodor Pallady Boulevard.

Here is detailed information on how to get to the InFLUX space.

This event is free of charge.

 

The event is finished.

Date

03 Jul 2023
PAST EVENT

Time

7:00 pm - 10:00 pm

Location

InFLUX
IOR 2, Theodor Pallady 287, Bucharest

Organizer

Still-Hypatia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *